زموږ له زړه پورې ګمرکونو څخه کتنه!

تاسو په بریالیتوب سره ګډون کړی دی!